Všeobecné zmluvné podmienky

1. Zmluvný vzťah medzi ing. Macz Jozef,ul.Černyševského37,85101 Bratislava,IČO:36322610,DIČ:2020179161  ( ďalej len obstarávateľ) a objednávateľom (ďalej len rodič) vzniká objednaním pobytu v tábore a to vyplnením on-line formulára na www.parkpodborovicou.sk a zaplatením členského poplatku tábora podľa objednaného turnusu

2. Povinnosti a práva objednávateľa (rodiča)

Obstarávateľ je povinný po odoslaní on-line prihlášky a po obdržaní pokynov zo strany obstarávateľa uhradiť členský poplatok v plnej výške v termíne splatnosti,ktorý je uvedený v pokynoch o platbe.

Priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po ukončení turnusu si ho včas osobne prevziať.

Objednávateľ je povinný pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršie ako 3 dni a preukaz poistenca (poprípade kópiu).

Objednávateľ je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré úmyselne spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte počas jeho trvania.Rodič nemá právo vstupovať do stravovacej časti tábora bez platného zdravotného preukazu a na vstup do ubytovacej časti tábora je nutný súhlas vedúceho tábora.

Objednávateľ má právo vyžadovať poskytnutie objednaných služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu. Ak sa dieťa pobytu nemôže zúčastniť, objednávateľ je povinný bezodkladne to oznámiť obstarávateľovi.

Podpísaním Všeobecných zmluvných podmienok objednávateľ súhlasí  so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,  ako aj s použitím nacionálií, fotografií pre potreby propagácie Parku pod Borovicou.

3.Povinnosti a práva obstarávateľa,ochorenie detí v tábore

Obstarávateľ je povinné po celý čas trvania tábora riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby.

Riešiť reklamácie do 30 dní po nahlásení reklamácie. V prípade prekážok brániacich obstarávateľovi poskytnúť dohodnuté služby, zabezpečiť adekvátnu náhradu.

Obstarávateľ má právo : odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí poplatok .

V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, drogy, agresivita, neslušné správanie a pod.) predčasne ukončiť dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady objednávateľa.

Obstarávateľ má právo zrušiť tábor v týchto prípadoch: – z dôvodu vyššej moci (politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zlyhanie prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.) – z dôvodu neobsadenosti letného tábora dostatočným počtom účastníkov (do 15 dní pred nástupom). V týchto prípadoch bude objednávateľovi vrátená plná cena. – odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nesplnil zmluvné podmienky.

Ak dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Objednávateľ je povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať. Obstarávateľ vráti objednávateľovi poplatok za stravu, počnúc nasledujúcim pracovným dňom. Ak objednávateľ predčasne ukončí pobyt dieťaťa z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku zaplatenej čiastky.

Obstarávateľ ani vedúci nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí napr. mobilné telefóny, MP3 prehrávače a pod., nevzťahuje sa na ne poistenie a nie sú povinní riešiť ich stratu.

Dopravu si zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady individuálne.

4. Odstúpenie od zmluvy, stornopoplatky

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou, rozhoduje dátum odoslania a je povinný uhradiť obstarávateľ nasledovné stornopoplatky:

50% z celkovej sumy, ak objednávateľ zruší pobytu 30 dní pred nástupom.

100% z celkovej sumy pri zrušení pobytu v deň nástupu alebo pri nedôvodnej neúčasti.

V prípade prehlásenia dieťaťa na iný termín sa neúčtujú žiadne poplatky.

5. Poistenie

Obstarávateĺ  uzatvára poistnú zmluvu na celú dobu tábora s poisťovňou Kooperatíva poisťovňa a.s..Predmetom poistenia je náhrada škody na zdraví alebo usmrtením,poškodením alebo zničením veci,vzniknutá v súvislosti s činnosťou v letnom tábore.

6. Súhlas so zverejňovaním fotografií a videí
Súhlasím, aby spoločnosť Ing Jozef Macz, Černyševského 37, 8501, Bratislava zverejnila fotografie, videá na web www.podborovicou.sk , Facebook Podborovicou, Instagram Podborovicou a do propagačných materiálov.

Ing Jozef Macz, Černyševského 37, 8501, Bratislava